SWID 2022

SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2022 – VIHOTH

SOLIDWORKS Innovation Day 2022 đón chào một loạt các bản phát hành mới của SOLIDWORKS, Simulation, Flow Simulation, PDM, Plastics, Visualize... đến những cải tiến. . .