sử dụng Datalore

Hướng dẫn xuất báo cáo với Datalore

Một báo cáo trong Datalore là một web page mà mọi người đều có thể truy cập qua liên kết. Sử dụng báo cáo, bạn. . .