phần mềm YouTrack

Bạn đã biết gì về YouTrack Helpdesk

YouTrack 2023.1 giới thiệu YouTrack Helpdesk, cho phép bạn hợp lý hóa các dịch vụ hỗ trợ khách hàng của mình cho cả khách hàng. . .

Time Tracking, tính năng theo dõi thời gian trong phần mềm YouTrack

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quên ghi lại thời gian bạn đã dành để thực hiện một nhiệm vụ? Câu trả lời là. . .