điều hòa không khí

Tính năng của mô-đun HVAC trong SOLIDWORKS Flow Simulation

HVAC trong SOLIDWORKS Flow Simulation là công cụ mô phỏng HVAC truyền nhiệt, thông gió và điều hòa không khí... được biết đến với nhiều. . .

Tổng quan về phần mềm SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation là một CFD (Computational Fluid Dynamics – Thủy động học điện toán) Công cụ này cho phép dễ dàng mô phỏng dòng. . .