Autodesk

Kotlin Multiplatform được Autodesk sử dụng trong phát triển sản phẩm như thế nào?

Autodesk, hãng phần mềm CAD nổi tiếng thế giới hiện đang sử dụng Kotlin Multiplatform để cung cấp nguồn cho mô hình dữ liệu và. . .