Yamazen Group

Lễ ký kết hợp tác phần mềm SolidCAM giữa ViHoth Corp và Yamazen Group

Sau nhiều trao đổi, tìm hiểu và thảo luận về thiết bị và giải pháp mà SolidCAM có thể hỗ trợ và mang lại lợi. . .