thiết kế GstarCAD

Tips kỹ thuật GstarCAD: Tính diện tích trong CAD

Trong phần mềm GstarCAD, có nhiều cách để tính diện tích đối tượng.