SLDXML

Lưu SLDXML trong ứng dụng SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE

Được phát triển và công bố lần đầu vào năm 2020, khái niệm thiết kế mới trên nền tảng 3DEXPERIENCE. Với nền tảng thiết kế. . .