Phân tích quá trình truyền nhiệt

Tổng quan về phần mềm SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation là một CFD (Computational Fluid Dynamics – Thủy động học điện toán) Công cụ này cho phép dễ dàng mô phỏng dòng. . .