ViHoth và Đại học Quốc tế Miền Đông

Lễ ký kết hợp tác chiến lược ViHoth và Đại học Quốc tế Miền Đông

Ngày 10/01/2024, tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã diễn ra lễ công bố hợp tác giữa Công ty TNHH Giải pháp và. . .