phần mềm kết cấu

Thiết kế kết cấu và tính toán kết cấu với SOLIDWORKS và Simulation

Vì sao phải tính toán kết cấu?Mục đích của việc tính toán kết cấu là đảm bảo cho kết cấu không bị vượt quá trạng. . .