Computational Fluid Dynamics

Top 10 lợi ích của SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation dựa trên nền tảng toán học giống như phần mềm động lực học chất lỏng tính toán truyền thống (CFD), nhưng các. . .