Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D

Khóa học này là tập trung vào thiết kế 2D với SolidWorks Electrical. 

Thời gian: 1 ngày

Mục tiêu: Hướng dẫn bạn cách sử dụng SolidWorks điện để tối ưu hóa các bản vẽ và thiết kế của bạn cho sản xuất được để bạn có thể tối đa hóa chất lượng, tránh làm lại và giảm thời gian để đưa ra thị trường. Khóa học này là tập trung vào thiết kế 2D.

Các phần bao gồm:

Lesson 1: Projects 
SolidWorks Electrical
Starting SolidWorks Electrical
What are Projects?
Creating a New Project
Project Overview
Locations
Zooming and Scrolling

Lesson 2: Single Line Diagrams 
What is a Single Line Diagram?
Existing and Archived Projects
Line Diagram Symbols
Adding Cables
Drawing Tools

Lesson 3: Cabling 
What is Detailed Cabling?
Cables
Detailed Cabling
Adding Manufacturer Parts
Terminal Strip
Pin to Pin Connections
Copy and Paste

Lesson 4: Creating Schematics 
What is a Schematic?
Draw Multiple Wires
Schematic Symbols
Symbol Properties
Creating New Symbols

Lesson 5: Cross Referencing the Single Line Diagram 
Adding Cross References to the Single Line Diagram
Cross Referencing Drawings
Inserting Multiple Terminals
Location Outlines

Lesson 6: Control Drawings 
What are Control Drawings?
Stages in the Process
Drawing Single Wires
The Cross Reference List
Using Functions
Inserting Single Terminals
Function Outlines
Updating the Catalog

Lesson 7: Managing Origin-Destination Arrows 
What are Origin-Destination Arrows?
Replacing Wires
Origin-Destination Arrows

Lesson 8: Programmable Logic Controllers 
What is a PLC?
Stages in the Process
Adding a New Scheme
Adding a PLC Mark
Inserting a PLC
Editing a PLC

Lesson 9: Macros 
What are Macros?
Creating and Adding Macros

Lesson 10: Editing the PLC Drawing 
Stages in the Process
Associate Cable Cores
Adding a Part Manually
Assigning a Part
Wire Style Manager
Numbering Wires
Assigning Parts to Other Objects

Lesson 11: Reports 
What are Reports?
Report Manager
Drawing Terminal Strips

SolidWorks Technical Team

SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D