Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

TẠO MẶT PHÂN KHUÔN NHANH CHÓNG VỚI 3D QUICKMOLD

1. Tạo mặt phân khuôn con

Chọn mặt phẳng highlight như hình vẽ, chọn   để bắt đầu phác thảo. Chọn  để tạo phác thảo hình chữ nhật, để tạo một planar surface từ phác thảo vừa tạo chọn  và chọn   để tạo mặt phẳng phân khuôn đầu tiên.

Giữ phím Ctrl, chọn các mặt và cạnh như hình dưới đây, chọn 3DQuickMold tool   để tìm ra đường gián đoạn, chọn  trên feature tree như là mặt phẳng đối chiếu kích hoạt  , chọn  , hộp thoại tùy chỉnh tạo mặt phân khuôn sẽ hiện ra, những cạnh vừa được tìm thấy sẽ được đưa vào Selection box một cách tự động, chọn  để tạo mặt phân khuôn tiếp theo.

 Làm tương tự như trên nhưng thay đổi lựa chọn Extrude surface thành Loft surfaceMold left thành Mold top và chọn lại các cạnh như hình vẽ ta được mặt phân khuôn thứ 3. 

Tiếp tục lặp lại bước làm trên, chọn lại các cạnh như hình vẽ, thay đổi Mold top thành Mold bottom.

Tiếp tục thực hiện lệnh  để tạo ra mặt phân khuôn cuối cùng .

  1.  Tạo mặt phân khuôn hoàn chỉnh

  Giữ phím Ctrl để chọn tất cả các mặt phân khuôn đã tạo trước đó và chọn  để tạo mặt phân khuôn hoàn chỉnh cho sản phẩm.

  

ViHoth