Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30 Các ngày trong tuần

3D QuickEDM

3DQuickEDM chạy trên nền cho SolidWorks dành cho thiết kế điện cực. Giảm thiểu phần lớn các bước trong thiết kế điện cực. Không xảy ra bất kỳ lỗi trong các bước thiết kế, thiết kế tổng thể điện cực có thể được hoàn thiện nhanh chóng cho các yêu cầu gia công EDM. Lợi ích then chốt của 3DQuickEDM giúp người dùng giảm thiểu hầu hết các khối lượng công việc yêu cầu, ví dụ như quản lý các dữ liệu sản xuất. Bao gồm xử lý các dữ liệu, bản vẽ chi tiết, kiểm tra chồng lấn giữa các chi tiết, chỉnh sửa các thiết kế đối xứng,… Một tập hợp tính năng thông minh để lựa chọn vị trí phù hợp với các điện cực, tự động tìm kiếm và kết hợp với các điện cực cơ sở so với các chi tiết tiêu chuẩn, tự động làm tròn, tự động offset khoảng hở điện cực, và tự động tạo BOM và những cái khác…

Điểm then chốt

  • Thực hành các mậu dịch
  • Xây dựng điện cực
  • Thư viện điện cực
  • Chú giải điện cực
  • Các công cụ thông minh
  • Quản lý tệp

 

Dịch: ViHoth

Nguồn: 3D QuickTools

http://vihoth.com/detail/120/99/3d-quickedm.html